Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko - ludzie

Spór o alimenty na dorosłe dziecko

Do kiedy należy spełniać obowiązek alimentacyjny na rzecz pełnoletniego dziecka?

Wbrew funkcjonującemu w społeczeństwie przekonaniu, iż obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z 18 urodzinami potomka to pełnoletniemu dziecku również mogą przysługują alimenty.

Alimenty to świadczenie, które jest realizowane na rzecz osób fizycznych. Najpowszechniejszą sytuacją jest zobowiązanie do wypełniania obowiązku alimentacyjnego tego rodzica, który po rozwodzie nie opiekuje się bezpośrednio dzieckiem. Rodzice mają obowiązek prawny i moralny opiekować się swoim potomkiem. Jednakże brak jest sposobu narzucenia takiego moralnego obowiązku. Natomiast jednym z prawnych rozwiązań zmuszających rodzica do opieki nad dzieckiem jest wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka od jego rodziców.

W Polsce Ustawodawca nie ustanowił formalnej górnej granicy wieku dla świadczenia alimentacyjnego. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym został przedstawiony opisowo. Obowiązek ten nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia konkretnego wieku przez dziecko ani ukończenia przez niego określonego stopnia edukacji. Art. 133  § 1 KRO Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny istnieje także, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale nie z własnej winy nie może samemu się utrzymać. W tej sytuacji rodzice muszą dostarczać potomkowi środki potrzebne do utrzymania i odpowiedniego wychowania.

Także uzyskanie przez dorosłe dziecko prawa do alimentów nie oznacza automatycznego uprawnienia trwającego do końca życia. Analizując orzecznictwo dotyczące tego aspektu zauważamy, iż za moment utracenia tego źródła pomocy uważa się sytuacje gdy osoba pełnoletnia może samodzielnie się utrzymać. Może to wynikać ze zdobycia zawodu czy podjęcia pracy. Także podjęcie studiów zaocznych intepretowane jest jako chwila, od której osoba dorosła jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wynika to z faktu, iż podczas nauki na studiach zaocznych możliwe jest rozpoczęcie normalnej pracy. Podobnie orzecznictwo traktuje podjęcie studiowania na drugim kierunku studiów, ale także założenie rodziny i urodzenie dzieci.

Warto przy tym wskazać, że kwestia niemożności samodzielnego utrzymania się przez osobą dorosłą ubiegającą się o alimenty, badana jest w postępowaniu sądowym. Wynika to z faktu, iż obowiązek ten został ustalony przez sąd i to właśnie jedynie sąd może go zmienić bądź uchylić, również z datą wsteczną.

Oprócz wskazanych przyczyn niestwierdzenia obowiązku alimentacyjnego lub uchylenia go, osobno analizuje się sytuację kiedy pełnoletnie dziecko będzie posiadaczem własnego majątku, z którego czerpie dochód pozwalający mu na samodzielne utrzymanie. Inaczej rozpatrywaną sytuacją jest także żądanie uzyskania alimentów przez osobę dorosłą, w momencie gdy żądanie te byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W obu wymienionych przypadkach rodzic nie ma obowiązku płacenia niniejszego świadczenia.

Jak zostało wspomniane, rodzic może żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia. Może to nastąpić, oprócz sytuacji wymienionych powyżej także wtedy, gdy rodzica nie stać na spełnienie takiego zobowiązania. Obowiązek alimentacyjny wygasa wobec dziecka także gdy brak jest starań po jego stronie, aby usamodzielnić się. Dzieje się tak jeżeli osoba pełnoletnia pomimo ukończenia szkoły lub studiów i zdobycia zawodu nie chce podjąć pracy. Wspomina o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładnie Art. 133 § 3 KRO Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Pomoc prawna w sporze o obowiązek alimentacyjny na dorosłe dziecko

Jeżeli dorosłe dziecko chce uzyskać alimenty od rodziców, musi się o to samodzielnie postarać. Aby tego dokonać taka pełnoletnia osoba powinna we własnym imieniu złożyć do sądu pozew o alimenty od jednego lub obojga rodziców. Aby tego skutecznie dokonać pełnoletnie dziecko powinno zgłosić się po pomoc do Kancelaria Prawna Gdynia, w której Prawnik Gdynia doświadczeniem i merytoryczna wiedzą wesprze Klienta w trudnej sprawie przeciwko swoim rodzicom.

Jeżeli rodzice nie zgadzają się z wolą dziecka odnośnie wystosowanego przez nie żądania przyznania mu alimentów, także powinni dobrze przygotować się do sporu prawnego i zgłosić się do Kancelaria Adwokackiej z Gdyni, gdzie można uzyskać fachową pomoc.

Jednocześnie aby zwolnić się od obowiązku świadczenia alimentów na pełnoletnie dziecko, rodzice lub rodzic muszą we własnym imieniu wnieść do sądu stosowny pozew. Dzieje się tak, ponieważ wymieniona wcześniej przesłanki wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko nie są bezwzględnymi przesłankami odmowy przyznania alimentów lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. To do sądu należy ostateczna ocena w tym zakresie.

Rodzic lub rodzice zobowiązani do spełnienia obowiązku alimentacyjnego nie mogą sami z siebie arbitralnie stwierdzić, iż taki obowiązek wygasł, nawet jeżeli wystąpił ku temu poważny powód. Jeżeli taki rodzic przestanie spełniać nałożony na niego obowiązek, w takim wypadku niezbędna okaże się egzekucja alimentów.

Innym sposobem na rozwiązanie sporu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego rodziców lub rodzica na rzecz pełnoletniego dziecka jest zawarcie ugody przed mediatorem, która po zaakceptowaniu przez sąd będzie miała taką samą moc jak wyrok. Jednakże w takim przypadku także warto zwrócić się o poradę i wsparcie do Adwokat z Gdyni, który pozwoli Klientowi poczuć wsparcie psychiczne oraz merytoryczne.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.