Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty.

Jak przygotować się do rozwodu - obrączki

Informacje dotyczące rozwodu

Silne emocje często uniemożliwiają racjonalne działania, a decyzja o rozwodzie nie powinna być spontaniczna. Rozwód jest udzielany wyłącznie przy trwałym i zupełnym rozpadzie pożycia małżeńskiego, a czasem i to jest niewystarczającym argumentem. Cały proces wymaga szczegółowego i pieczołowitego przygotowania jak sam ślub. Przed odbyciem pierwszej rozprawy należy przemyśleć takie aspekty jak orzekanie o winie, alimenty, opieka rodzicielska w przypadku niepełnoletnich dzieci, koszty rozwodu czy pomoc ze strony kancelarii prawnej. Należy również być przygotowanym na wiele rozpraw, szczególnie gdy sprawy będą dotyczyły kwestii podziału majątku czy ustalenia na podstawie materiału dowodowego np.: zdrady współmałżonka. Analiza wszystkich okoliczności rozwodu może być czasochłonna.

Jak przygotować się na rozwód? Przyczyny rozpadu małżeństwa badane przez sąd

Orzeczenie o rozwodzie następuję wyłącznie wtedy, gdy w toku przewodu sądowego zostanie wykazany zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Pomiędzy małżonkami musi nastąpić kompletny rozpad:

 • więzi fizycznej,
 • emocjonalnej,
 • gospodarczej,
 • pożycia małżeńskiego.

Dodatkowo rozpad ten powinien mieć charakter trwały i bez jakichkolwiek widoków na funkcjonowanie małżeństwa w przyszłości.

Ustanie samych więzi małżeńskich, nie musi powodować rozwiązania małżeństwa. Sąd może nie orzec rozwodu w sytuacji, gdy:

 • małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a ich dobro może zostać naruszone przez rozwiązanie małżeństwa,
 • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • wystąpił o to małżonek winny rozpadowi małżeństwa (istnieją wyjątki od tej reguły).

Zanim nastąpi złożenie wniosku o rozwód, należy dokładnie przeanalizować przyczyny rozpadu małżeństwa i stwierdzić czy faktycznie istnieją przesłanki umożliwiające jego rozwiązanie. W tak wnikliwej analizie oraz dalszym procesie nieoceniona okazać się może pomoc radcy prawnego.

Orzeczenie o winie, bez orzekania o winie czy polubownie?

Samodzielna decyzja o rozwodzie czy podjęta przy pomocy kancelarii prawnej rodzi następne dylematy. Rozstrzygnąć należy, czy sąd ma orzekać o winie jednej ze stron, czy polubownie rozwiązać małżeństwo bez orzecznictwa. Możliwe jest niewskazywanie winnego rozpadu związku małżeńskiego, gdy małżonkowie w toku postępowania sądowego złożą odpowiedni wniosek. Brak takiego wniosku obliguje sąd do wydania orzeczenia o winie obojga lub jednego z małżonków. Sąd nie będzie badał proporcji winy, to znaczy, że jeżeli w większym lub mniejszym stopniu oboje małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, to zostanie wydane orzeczenie o rozwodzie w winy zarówno męża, jak i żony.

Skutki orzecznictwa o winie lub barku winy małżonka

Polubowne rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie może znacząco przyspieszyć proces, jednak nierzadko ze względów ambicjonalnych i finansowych istnieje konieczność wskazania „winnego”. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżonek nieuznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, znajdujący się w niedostatku może zażądać dostarczania środków na życie od drugiego małżonka. Jednak należy pamiętać, że musi zaistnieć czynnik taki jak utrata pracy czy choroba, który uniemożliwia zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb życiowych. Podobną sytuacją jest, gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego małżonka, a rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji życiowej drugiego. W tej sytuacji nie musi zaistnieć czynnik niedostatku, a wystarczy samo pogorszenie sytuacji materialnej „niewinnego małżonka” wskutek rozwodu.

Podział majątku

Kiedy wina nie stanowi już problemu, czas przejść do podziału majątku. Sąd może orzec o podziale majątku w sytuacji, gdy jeden z małżonków złoży taki wniosek. Warunkiem jednak takiego podziału jest brak znaczącego wydłużenia procesu sądowego. Sporne kwestie finansowe rozciągają w czasie sam rozwód, dlatego sądy niezwykle rzadko rozpatrują na rozprawach rozwodowych kwestie podziału majątku i znacznie częściej są one przedmiotem odrębnego postępowania.

W przypadku prawa do wspólnego mieszkania, jeśli małżonkowie zamieszkują razem, sąd rozstrzyga sposób korzystania z niego. Orzeczenie może dotyczyć eksmisji jednego z małżonków, jeśli swoim rażąco-nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Na wspólny wniosek sąd może przyznać również mieszkanie jednemu z małżonków, tylko wtedy, gdy jeden z nich wyrazi zgodę na opuszczenie go bez lokalu, pomieszczenia zastępczego, o ile podział jest możliwy.

Opieka rodzicielska i alimenty

Jak przygotować się na rozwód z małoletnimi dziećmi? W kompetencji sądu leży nie tylko podział majątku, ale również przypisanie jednej ze stron opieki nad dziećmi, jeśli te są małoletnie. Na zgodny wniosek rodziców sąd może nie rozstrzygać kwestii władzy rodzicielskiej. W praktyce dobrym rozwiązaniem jest podpisanie umowy pomiędzy małżonkami, która reguluje aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Porozumienie jest istotnym wyznacznikiem prawnym w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Małżonkowie mogą nie dojść do porozumienia, co skutkuje przypisaniem władzy, regulacją kontaktów czy alimentów przez sąd.

Jak przygotować się do rozwodu w kwestii kosztów i dokumentacji?

Pierwszym kosztem rozwodu jest opłata sądowa za wniesienie pozwu 600 zł. Następnym kosztem może być opłata skarbowa (17 zł), jeśli powód korzysta z pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat (przedstawicie kancelarii prawnej), koszty rozwodu zwiększają się o jego wynagrodzenia. W zależności od formy doradztwa, reprezentowania w sądzie jest to przedział od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
Poza pozwem czy pełnomocnictwem powinny zostać przygotowane takie dokumenty jak:

 • akt zawarcia związku małżeńskiego,
 • akty urodzenia dzieci,
 • dokumenty poświadczające wysokość dochodów np.: PIT,
 • wyciągi, paragony, faktury poświadczające koszty utrzymania siebie i dzieci.

Rozwód jest złożonym procesem, a szczególnie długotrwałym, jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia w wielu kluczowych kwestiach – podział majątku, mieszkania, opieki nad dziećmi. Jak przygotować do rozwodu? Równie rzeczowo, skrupulatnie jak miało to miejsce w przypadku ślubu.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

 1. Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?
 2. Kiedy rozwód się uprawomocnia?
 3. Separacja a rozwód – czym to się różni?
 4. Rozwód bez orzeczenia o winie
 5. Unieważnienie małżeństwa
 6. Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?
Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.