Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko BGŻ S.A.

Wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2007 roku pomiędzy powodami, a BGŻ S.A. jest nieważna. Sąd za podstawę do ustalenia nieważności wskazał, że umowa w sposób rażący naruszała dobre obyczaje oraz interesy powodów. Poprzez zawarcie umowy na wzorze umownym, nienegocjowalnym naruszono zasadę równości stron. Co więcej, umowa sprzeczna była także z prawem bankowym, ponieważ nie określała w jasny sposób przedmiotu świadczenia. Sąd zasądził od banku na rzecz powodów łącznie kwotę 467.629,24 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki