Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przeciwko BGŻ S.A.

Wyrokiem z dnia 24 marca 2021 roku poznański Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu denominowanego zawartą z bankiem BGŻ za nieważną. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 63.658,48 złotych oraz kwotę 35.538,41 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 października 2020 roku do dnia zapłaty. Sad zasądził także od banku zwrot kosztów procesu. W uzasadnienie tego wyroku Sąd wskazał na przedawnienie wpłaconych rat od momentu uzyskania od banku informacji o abuzywności klauzul.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki