Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie przeciwko bankowi BGŻ S.A.

Wyrokiem z dnia 16 października 2020 roku warszawski Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu denominowanego zawartą z bankiem BGŻ S.A. w całości za nieważną. Ponadto sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11 817 zł kosztów sądowych. Jako najistotniejsze wady umowy sąd wskazał brak transparentności, asymetryczne rozłożenie ryzyka i uprawnienie banku do swobodnego ustalania wysokości zobowiązania powodów. W związku z tym, że kredytobiorcy na dzień wydania wyroku nie spłacili jeszcze udostępnionego im kapitału, Sąd ustalił jedynie nieważność umowy, zgodnie z teorią salda.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki