Wygrana z dnia 18 maja 2022 przeciwko Kredyt Bank S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 18 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny, (sygn. akt: I C 247/21):

a. ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny z dnia 5 sierpnia 2008 r. nie istnieje z powodu jej nieważnosci,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 204.507,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 września 2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11 817 zł od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki