Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – wygrana przeciwko Millennium z dnia 12 lipca 2021 roku

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2021 roku – wygrana dotycząca umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2006 roku zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z 2006 roku zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna w całości. Wśród najistotniejszych wad umowy Sąd wskazał sprzeczność z samą naturą zobowiązania. Nieważność umowy wynikała także z zawartych w niej niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 249.860,15 zł oraz 71.038,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Sąd obciążył pozwany bank w całości kosztami procesu w łącznej kwocie 11.817 zł.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki