Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przeciwko BRE Bank S.A. (mBank)

Wyrokiem z dnia 3 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF z 2008 roku. Sąd wskazał, iż łącząca strony umowa zawierała postanowienia abuzywne, na skutek czego została uznana za nieważną w całości. Ponadto, wprowadzone w umowie klauzule rażąco godziły w równowagę kontraktową, a także działały na niekorzyść konsumentów. Bezsprzecznym jest, iż niniejsza umowa nie spełniała podstawowych elementów kredytu indeksowanego. Na tej podstawie Sąd uznał powyższą umowę za sprzeczną z art. 58 k.c. Na rzecz Powodów Sąd zasądził kwotę 100.961,80 PLN oraz 51.028,49 CHF wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki