Upadłość konsumencka — co to jest i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka - biznesmen

Upadłość konsumencka

Sytuacja finansowa wielu osób prywatnych powoduje, że nie mogą one sprostać spłacie zadłużenia. Pojawia się wtedy opcja upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości przez sąd pozwala na częściową lub całkowitą spłatę zadłużenia w dogodnej formie albo jego umorzenie. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i kto ją może ogłosić od 24 marca 2020 roku?

Upadłość konsumencka to proces postępowania sądowego, który ma doprowadzić do częściowego lub całkowitego oddłużenia konsumenta i zaspokoić w znacznym stopniu roszczenia wierzyciela. Według nowego prawa upadłość konsumencką ogłosić mogą zarówno osoby, które nieświadomie przyczyniły się do ogromnego zadłużenia, jak i osoby świadomie brnące w spiralę długów. Nowelizacja ustawy poszerzyła też ilość podmiotów mogących złożyć wniosek o upadłość. Cały proces liczony jest w miesiącach albo latach, a jego czas zależy od powodów upadłości. Kto i na jakich zasadach może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać od marca 2020 r.?

Upadłość konsumencka była określeniem odnoszącym się do upadłości osoby fizycznej. Dotyczyła ona osób fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej i nie potrafiły same sobie poradzić z długami. Przepisy obowiązujące od 24 marca 2020 roku pozwalają na ogłoszenie upadłości nie tylko zwykłej osobie, ale także podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Byli przedsiębiorcy np.: właściciele spółek nadal mogą skorzystać z procesu upadłościowego konsumentów, jeśli minął przynajmniej rok od momentu zaprzestania działalności i wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców. Nowe przepisy nie pozwalają natomiast na składanie wniosków przez wierzycieli. Osoba, która domaga się spłaty długów, nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką dłużnika.

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Według starych zapisów o upadłość konsumencką mógł ubiegać się wyłącznie uczciwy człowiek, który nie zatajał swojego majątku. Obecnie dłużnik może uzyskać orzeczenie o upadłości konsumenckiej, nawet jeśli w znacznym stopniu przyczynił się do powstania zadłużenia i z premedytacją dążył do jego powstania. Różnica w traktowaniu pierwszego i drugiego powodu powstania zadłużenia polega na tym, że osoby uczciwe będą obciążane spłatą maksymalnie do 36 miesięcy. Osoby nieroztropne lub nieuczciwe będą regulowały zadłużenie od 3 do 7 lat. Jest to istotna zmiana szczególnie dla osób, które świadomie i celowo stworzyły dług. Wprawdzie dłużej będą obciążone oddłużaniem, jednak według starszych przepisów sąd oddalał ich wniosek już na etapie jego rozpatrzenia. Zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Dlaczego? Niezależnie od okoliczności powstania długu, dłużnik może uregulować zobowiązania w sposób nienaruszający jego podstawowych potrzeb życiowych.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i kto może to zrobić?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wyłącznie na wniosek dłużnika, natomiast wierzyciele zostali pozbawieni takich możliwości. Konsument może złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela do właściwego sądu w okręgu, w jakim ma ustalone miejsce stałego pobytu. Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby fizyczne lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które są niewypłacalne, czyli nie mogą regulować długów przynajmniej od 3 miesięcy. Złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Jeśli wnioskodawca ustalił pełnomocnika, musi dodatkowo wnieść opłatę skarbową w kwocie 17 zł. We wniosku warto umieścić pisemne uzasadnienie, które wskaże powody i brak możliwości spłaty zadłużenia, ale o tym w następnym rozdziale.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jeśli wiemy, kto może złożyć wniosek i dlaczego warto to zrobić, należy przytoczyć, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką. Jest to typ wniosku sformalizowanego mający swój wzór. Wprowadzamy do niego istotne informacje o sytuacji osobistej i majątkowej. Dotyczą one:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres, PESEL…),
 • wskazań majątku,
 • listy wierzycieli,
 • uzasadnienia wniosku,

Są to podstawowe informacje, które muszą znaleźć się w piśmie. Nieprawidłowe zamieszczenie informacji lub niepełne ich podanie może skutkować oddaleniem wniosku. W sytuacji, kiedy osoba składająca wniosek nie zna wszystkich obowiązków, przepisów prawnych, może skorzystać z pomocy pełnomocnika. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł nie jest drastycznym kosztem. Prawnik może pomóc prawidłowo stworzyć wniosek i reprezentować klienta przed sądem.

Postępowanie uproszczone – możliwość układu z wierzycielem

Istotną zmianą według nowych przepisów jest możliwość zawarcia układu dłużnika z wierzycielami. Dłużnik występuje z wnioskiem do sądu i opłaca zaliczkę na koszty postępowania. Jeśli sąd uzna, że zaistnieją przesłanki do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami, wstrzyma rozpoznanie wniosku o upadłość. Taka sposobność odciąża sąd, zapewnia dłużnikom możliwość oddłużenia bez konsekwencji związanych z upadłością konsumencką, a samym wierzycielom da szansę na szybsze uzyskanie wierzytelności. W osiągnięciu porozumienia, czyli zawarcia układu pośredniczyć będzie osoba z listy doradców restrukturyzacyjnych. Postępowanie układowe i uproszczone przysługuje wyłącznie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe przy braku układu dłużnik-wierzyciel

Jeśli dojdzie do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką bez układu, to następuje likwidacja majątku osoby ogłaszającej upadłość. Wyznaczany jest syndyk, który sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątku dłużnika. Sąd wydaje orzeczenie planu spłaty długów, co może potrwać nawet 1,5 roku. Plan spłaty obejmuje 12, 24, lub 36 miesięcy. W przypadku osób, które z premedytacją doprowadziły do zadłużenia, jest to czas do 7 lat. Nowością, jaką wprowadza nowelizacja, jest zabezpieczenie dłużnika przed bezdomnością. Z kwoty pozyskanej ze sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania) wyznaczana jest suma odpowiadająca wysokości czynszu na okres 12 lub 24 miesięcy.

Ogłoszenie upadłości – konsekwencje

Od chwili, gdy swój bieg rozpoczyna postępowanie upadłościowe, konsument traci władzę nad swoim majątkiem. Oznacza to utratę możliwości korzystania z majątku np.: samochodu czy domu. Nadzór nad nim sprawuje wyznaczony syndyk. Likwidacji poddane zostaną wszystkie ruchomości i nieruchomości. Konsument będzie mógł nabywać jedynie produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania.

W momencie ogłoszenia upadłości majątek wspólny małżonków wejdzie w skład masy upadłościowej. Nastąpi również automatyczna rozdzielność majątkowa. Niestety, ale bezskuteczne będą umowy o rozdzielności majątkowej, jeśli zostały zawarte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość. Niektóre darowizny czy sprzedaż majątku dokonane do roku od momentu złożenia wniosku mogą zostać uznane za bezskuteczne. Prawo chroni w ten sposób wierzycieli przed fałszywym oświadczeniem majątkowym we wniosku o upadłość.

Nie wszystko będzie można umorzyć

Umorzenie długu będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Dłużnik nieposiadający majątku lub trwale niezdolny do pracy zarobkowej np.: przez kalectwo, może liczyć na umorzenie długu. Natomiast jeśli niezdolność do pracy nie będzie miała trwałego charakteru, całkowite umorzenie długu nie nastąpi. Sąd ogłosi warunkowe umorzenie zobowiązań, a dłużnik zostanie objęty 5-letnim okresem, w którym może złożyć wniosek o plan spłaty długów. Również do obowiązku dłużnika będzie należeć składanie corocznego zeznania swojej sytuacji finansowej do momentu ustalenia planu spłaty. Umorzeniu nie podlegają także zobowiązania alimentacyjne, naprawienie szkody wynikającej z popełnienia przestępstwa czy renty odszkodowawcze.

Pomoc naszej kancelarii w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest to proces, w którym w sposób profesjonalny pomoże Nasza Kancelaria Adwokacka. Postępowanie niniejsze bywa skomplikowane ze względu na wielość zobowiązań zaciągniętych przez Klienta, jednakże jako kancelaria z niemałym doświadczeniem w zakresie spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oferujemy swoim klientom kompleksowe i merytoryczne wsparcie na każdym etapie procesu sądowego oraz profesjonalne poradnictwo jeszcze zanim sprawa trafi przed sąd. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz podczas postępowania przed syndykiem.

Upadłość konsumencka Gdynia – zakres usług

Nasz Adwokat zapewnia klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. Zakres naszych kompetencji obejmuje:

 • prowadzenie spraw o upadłość konsumencką oraz pełne poradnictwo w tym zakresie
 • profesjonalne porady prawne w zakresie prawa upadłościowego
 • prowadzenie spraw o upadłość konsumencką niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości zaciągniętych zobowiązań,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego,
 • korespondencja z sądem w imieniu Dłużnika
 • reprezentacja na rozprawie poprzedzona osobistą konsultacją w Kancelarii

Posiadamy wszechstronne doświadczenie w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Członkowie naszego zespołu pogłębiali wiedzę z zakresu upadłości konsumenckich podczas pracy u syndyka, w związku z czym doskonale wiemy, jakie konkretnie środki powinny zostać podjęte w określonej sytuacji, a także, w jaki sposób prowadzić czynności związane z upadłością konsumencką, aby przebieg postępowania upadłościowego był dla Klienta jak najmniej uciążliwy. Usługa upadłość konsumencka Gdynia to nie tylko samo prowadzenie sprawy o upadłość konsumencką, ale też zaangażowanie całego naszego zespołu w oddłużenie Klienta.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.