Jakie dokumenty są potrzebne w sprawie o alimenty?

Dokumenty alimentacyjne

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny, tj. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także w miarę zapotrzebowania obowiązek dostarczania środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej, np. rodziców/dzieci oraz rodzeństwo. Należy wskazać, iż obowiązek alimentacyjny może obciążać także małżonka po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa.

Alimentami określamy środki potrzebne do utrzymania osoby uprawnionej, np. dziecka. Środki utrzymania obejmują między innymi: koszty utrzymania lokalu mieszkalnego, koszty ponoszone na edukację, leczenie, żywność czy odzież.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Najczęstszym obowiązkiem alimentacyjnym występującym w praktyce jest obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Tutaj wyjątek stanowi sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania oraz wychowania.

Co do zasady, uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko taka osoba, która znajduje się w niedostatku, stąd koniecznym jest wykazanie tego niedostatku w sprawie sądowej o alimenty.

Obowiązani do świadczeń rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego w sytuacji, gdy jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego lub gdy takie dziecko nie stara się aby uzyskać samodzielność.

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

W tym przypadku sytuacja wygląda analogicznie – obowiązany może uchylić się od obowiązku, jeżeli jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego samego i jego rodziny.

Stąd należy wykazać wysokość ponoszonych kosztów na własne utrzymanie oraz liczbę osób pozostających na utrzymaniu tej osoby, a także wysokość kosztów ich utrzymania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od potrzeb uprawnionego, które są usprawiedliwione, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości osoby obowiązanej do płacenia.

Mając na uwadze powyższe kwestie, w powództwie o alimenty należy wykazać poszczególne przesłanki przepisane prawem i przedłożyć stosowne dokumenty takie jak:

  • odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych;
  • odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku rozwodowego/separacyjnego – w przypadku alimentów na dziecko lub małżonka;
  • odpis poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty pomiędzy tymi samymi stronami – w przypadku, gdy żądamy zwiększenia/zmniejszenia zasądzonej uprzednio wysokości alimentów;
  • należy wykazać wysokość kosztów utrzymania osoby uprawnionej do uzyskania świadczeń alimentacyjnych, takich jak:
    • wydatki ponoszone w związku z edukacją – koszty książek, potrzebnych artykułów szkolnych, zajęć dodatkowych;
    • koszty utrzymania, tj. rachunki i opłaty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w tym wody, gazu itp.
  • w przypadku konieczności ponoszenia wydatków na leczenie (np. stomatologiczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne) – należy wskazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność takiego leczenia oraz wysokość i częstotliwość ponoszenia takich kosztów;
  • należy wykazać wysokość otrzymywanych zarobków obydwu stron – tej, która jest uprawniona bądź tej, która aktualnie pokrywa główne koszty utrzymania uprawnionego oraz tej, która jest obowiązana, a także źródło uzyskiwanych zarobków oraz wykształcenie wskazanych osób;

W przypadku tych osób należy również wskazać ilość osób, które są na ich utrzymaniu, a także wysokość kosztów, które są ponoszone na ich utrzymanie.

Pamiętaj!

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach – jeden do sądu, natomiast drugi dla strony tj. osoby pozwanej.

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest zwolniony od opłat. Jeśli jednak któraś czynności wydaje się być skomplikowana zapraszamy na konsultację z naszym adwokatem, który wyjaśni Ci wszelkie zawiłości.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.