Kiedy rozwód się uprawomocnia?

Uprawomocnienie wyroku

Jak przebiega uprawomocnienie się wyroku o rozwód?

Sąd przeprowadził postępowanie rozwodowe i ostatecznie stwierdził rozwód. Kiedy orzeczenie stanie się prawomocne?

Według przepisu artykułu 363 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu ustanawiające rozwód zostaje uznane za prawomocne w momencie, gdy nie występują już żadne możliwości zastosowania środków odwoławczych czy innych metod zażalenia. Działając zgodnie z art. 369 KPC od wyroku sądu I instancji można wnieść apelację. Należy złożyć ją do sądu, który wydał orzeczenie. Mamy na to dwa tygodnie od momentu doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli w trakcie jednego tygodnia od ogłoszenia sentencji zainteresowana strona nie złoży wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, nie ma możliwości skutecznego złożenia apelacji. Oznacza to, że warunkiem złożenia apelacji w obecnym stanie prawnym jest złożenie wniosku o uzasadnienie. Odmiennie niż przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 roku, w przypadku niezłożenia wniosku o uzasadnienie nie jest sumowany tygodniowy termin na złożenie tego wniosku z dwutygodniowym terminem na złożenie apelacji. To bardzo istotna zmiana, której nieznajomość może nawet szkodzić odrzuceniem apelacji i pozbawieniem się tym samym prawa do zaskarżenia wyroku, który nas nie satysfakcjonuje.

W ramach nowelizacji art. 369 KPC dodano także § 11, zgodnie z którym, gdy sędzia zawnioskuje o przedłużenie terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, wydłuża się także dla strony termin do wniesienia apelacji i wynosi wówczas trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem.

Czy można prosić o jakiś przykład wzięty z życia?

Oczywiście. W jednej z ostatnio przeprowadzonych spraw Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny wydał wyrok rozwodowy 10 stycznia 2020 roku. Gdyby któraś ze stron zdecydowała się na złożenie apelacji musiałaby w terminie do 17 stycznia 2020 roku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Zakładając, że w odpowiedzi na ten wniosek sąd doręczyłby tej stronie wyrok z uzasadnieniem w dniu 10 lutego 2020 roku, termin na wniesienie apelacji mijałby 24 lutego 2020 roku. Gdyby jednak żadna ze Stron nie chciała złożyć apelacji od wyroku, orzeczenie to stało się prawomocne 18 stycznia 2020 roku, tj. następnego dnia po ostatnim dniu terminu wniesienia wniosku o uzasadnienie.

Czy po uprawomocnieniu rozwodu możliwa jest jeszcze apelacja?

Po wyroku pierwszej instancji istnieje możliwość złożenia apelacji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem . Jest to jedyna możliwość, jaką obecnie daje nam ustawodawca. Po upływie terminu wniesienia apelacji nie ma możliwości jej wniesienia. W sprawach rozwodowych lub o separację nie ma możliwości skorzystania ze skargi kasacyjnej. Jedyną z opcji, które można wykorzystać w przypadku uchybienia terminowi do wniesienia apelacji, jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia z jednoczesnym jej złożeniem. Uwzględnienie takiego wniosku może nastąpić jednak jedynie w szczególnych sytuacjach, gdy uchybienie terminowi było uzasadnione.

Czy zaskarżenie chociaż jednego z punktów wyroku może zapobiec jego uprawomocnieniu?

Jeżeli w trakcie składania apelacji zaskarżony zostanie pierwszy punkt wyroku, który orzeka sam rozwód i ewentualną winę którejś ze stron, wtedy przyjmuje się, że doszło do zaskarżenia całości wyroku, co uniemożliwia jego uprawomocnienie się. Zmiana w zakresie tego pierwszego punktu może bowiem pociągać za sobą konieczność zmiany także kolejnych punktów orzeczenia, w szczególności dotyczących kosztów postępowania. W takim przypadku sąd apelacyjny ma obowiązek ponownie rozpatrzyć wszystkie aspekty sprawy rozwodowej, biorąc pod uwagę między innymi ewentualne ustalenie władzy rodzicielskiej, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania czy podziału majątku. Jeśli złożona apelacja dotyczy tylko kolejnych punktów, wówczas wszystkie pozostałe aspekty – w tym główny, orzekający o całkowitym rozpadzie pożycia małżeńskiego, staje się prawomocny wraz z upływem terminu, w którym można go zaskarżyć. W takiej sytuacji małżonkowie stają się skutecznie rozwiedzeni już przed sądem pierwszej instancji, a sąd apelacyjny rozważa ewentualną zmianę wyroku jedynie w pozostałych wskazanych punktach, np. w zakresie kosztów postępowania, czy kwestii dotyczących małoletnich dzieci.

W jaki sposób można otrzymać odpis orzeczenia po uprawomocnieniu się rozwodu?

W przypadku, gdy żadna ze stron nie zaskarży wyroku, ani nie złoży wniosku o jego uzasadnienie, po upływie tygodnia od ogłoszenia sentencji rozwodowej można złożyć wniosek o odpis wyroku ze wzmianką o prawomocności. Po około trzech tygodniach od dnia ogłoszenia wyroku można go odebrać osobiście, bądź czekać na nadesłanie pocztą. Na ten termin składa się 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie, 7 dni na ewentualne dotarcie do sądu wniosków, które zostaną nadesłane drogą pocztową, a także 7 dni na czynności kancelaryjne. Jeśli jedna lub obie strony zażądały uzasadnienia, termin ten może wydłużyć się o czas, niezbędny do sporządzenia takiego dokumentu przez odpowiedniego sędziego referenta. Aby otrzymać wymagany odpis niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku do sądu, w którym toczyła się sprawa. Jego wzór można uzyskać między innymi na stronie internetowej sądu. Wniosek można złożyć do biura podawczego w budynku Sądu lub wysłać drogą pocztową, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Opłata za wydanie prawomocnego orzeczenia wynosi 20zł.

Warto podkreślić, że wyrok zasądzający alimenty sąd doręcza z urzędu wraz z klauzulą wykonalności, która umożliwia wszczęcie egzekucji. Nie trzeba wiec składać wniosku o doręczenie wyroku, ani uiszczać opłaty.

Jakie są skutki uprawomocnienia się wyroku o rozwód?

Po ostatecznym uprawomocnieniu się rozwodu małżonkowie ponownie stają się osobami wolnego stanu i mogą skutecznie zawrzeć kolejny związek małżeński. Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia ewentualnej procedury w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie właśnie odpis wyroku sądowego wraz z datą uprawomocnienia. Dodatkowo małżonek, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może wnioskować o ustalenie alimentów na jego rzecz – pod warunkiem, że nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Prawomocny wyrok może także ustalać podział władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów na dzieci, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania oraz podział wspólnego majątku. Wszystkie kwestie uregulowane wyrokiem zaczynają obowiązywać w dniu jego uprawomocnienia.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

  1. Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?
  2. Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty
  3. Długi a rozwód
  4. Separacja a rozwód – czym to się różni?
  5. Rozwód bez orzeczenia o winie
  6. Unieważnienie małżeństwa
  7. Kiedy rozwód się uprawomocnia?

ostatnie wpisy
Baza wiedzy

Adwokat
Patrycja Butny

Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami.