Jak sporządzić testament

Jak poprawnie sporządzić testament?

Wszystkie dobra materialne, które zebraliśmy w trakcie trwania całego naszego życia, mamy prawo dowolnie rozdysponować w testamencie. Warto mieć to na uwadze, ponieważ w razie braku prawomocnego testamentu, cały nasz majątek zostanie rozdysponowany na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Warto mieć na to baczenie w sytuacji, gdy jakąś część majątku chcemy pozostawić osobie, która nie była…

Spadek, testament - Prawo spadkowe

Zmarły pozostawił po sobie spadek. Kto dziedziczy zgodnie z prawem?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę wola spadkodawcy, przedstawiona w formie testamentu. Dopiero w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił takiego dokumentu, na podstawie którego można by wskazać spadkobierców, zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. Może także wystąpić sytuacja, kiedy testament wskazuje osoby, które będą dziedziczyć część spadku.…